Įstatai Spausdinti

Labdaros ir paramos fondas „Sūduvos ateitis“

ĮSTATAI

I. Bendrosios nuostatos

1. Labdaros ir paramos fondas „Sūduvos ateitis“ (toliau– fondas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra labdaros ir paramos fondas.

2. Fondas veikia pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą bei kitus įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir savo įstatus.

3. Fondo teisinė forma: labdaros ir paramos fondas.

4. Fondo buveinė yra keičiama fondo direktoriaus sprendimu.

5. Fondo veiklos trukmė – neribota.

6. Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.II. Fondo veiklos tikslai


7. Fondo pagrindiniai veiklos tikslai – labdaros arba (ir) paramos bei kitokios pagalbos teikimas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims mokslo, kultūros, švietimo, meno, sporto, sveikatos apsaugos, socialinės globos ir rūpybos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripažįstamose srityse:

7.1. remti kaimo, miestelių bei regionų plėtros projektus ir programas;

7.2. organizuoti bei remti kultūros, mokslo, sporto bei bendruomenių veiklos plėtojimo projektus;

7.3. globoti įvairius visuomenės pilietiškumą skatinančius projektus, konkursus;

7.4. organizuoti bei remti įvairius laisvalaikio užimtumo, savišvietos poreikio ugdymo bei saviraiškos projektus;

7.5. remti istorijos, kultūros vertybių, paveldo įamžinimo bei restauravimo darbus;

7.6. remti gabių ir talentingų vaikų, vyresnės kartos menininkų bei sportininkų, meno ir sporto kolektyvų, švietimo darbuotojų ir kitų visuomenės atstovų dalyvavimą įvairiuose konkursuose, sporto varžybose, meistriškumo kursuose, seminaruose bei mokslinėse konferencijose;

7.7. remti kitus visuomenei naudingus projektus, programas ir jose dalyvauti;

7.8. teikti labdarą invalidams, ligoniams, našlaičiams, daugiavaikėms šeimoms bei pensininkams;

7.9. vykdyti šviečiamąją, edukacinę, profesinio orientavimo veiklą, bendradarbiaujant su valstybės ir savivaldybių institucijomis;

7.10. dalyvauti socialiai naudingoje veikloje bei Vyriausybės skelbiamose programose;

7.11. remti kitas visuomenei naudingas ir nesavanaudiškomis pripažintas veiklas;

7.12. tirti ir aiškintis labdaros ir paramos poreikius, padėti juos spręsti.

8. Fondo veiklos sritys. Fondas, įgyvendindamas savo tikslus, užsiima šiomis ūkinės veiklos rūšimis (pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.):

Sekcija

Skyrius

Grupė

Klasė

Poklasis

Pavadinimas

C

 

 

 

 

APDIRBAMOJI GAMYBA

 

18

 

 

 

Spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas

 

 

18.1

 

 

Spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos

 

 

 

18.11

 

Laikraščių spausdinimas

 

 

 

18.12

 

Kitas spausdinimas

 

 

 

18.13

 

Parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla

 

 

 

18.14

 

Įrišimas ir susijusios paslaugos

 

 

18.2

 

 

Įrašytų laikmenų tiražavimas

 

 

 

18.20

 

Įrašytų laikmenų tiražavimas

J

 

 

 

 

INFORMACIJA IR RYŠIAI

 

58

 

 

 

Leidybinė veikla

 

 

58.1

 

 

Knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla

 

 

 

58.11

 

Knygų leidyba

 

 

 

58.12

 

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

 

 

 

58.13

 

Laikraščių leidyba

 

 

 

58.14

 

Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba

 

 

 

58.19

 

Kita leidyba

 

 

58.2

 

 

Programinės įrangos leidyba

 

 

 

58.21

 

Kompiuterinių žaidimų leidyba

 

 

 

58.29

 

Kita programinės įrangos leidyba

 

59

 

 

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

 

 

59.1

 

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų rengėjų veikla

 

 

 

59.11

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba

 

 

 

59.12

 

Pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas

 

 

 

59.13

 

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas

 

 

 

59.14

 

Kino filmų rodymas

 

 

59.2

 

 

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

 

 

 

59.20

 

Garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba

 

 

 

61.90

 

Kitų ryšių paslaugų veikla

 

62

 

 

 

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

 

 

62.0

 

 

Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla

 

 

 

62.01

 

Kompiuterių programavimo veikla

 

 

 

62.02

 

Kompiuterių konsultacinė veikla

 

 

 

62.03

 

Kompiuterinės įrangos tvarkyba

 

 

 

62.09

 

Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla

 

63

 

 

 

Informacinių paslaugų veikla

 

 

63.1

 

 

Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla; interneto vartų paslaugų veikla

 

 

 

63.11

 

Duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla

 

 

 

63.12

 

Interneto vartų paslaugų veikla

 

 

63.9

 

 

Kita informacinių paslaugų veikla

 

 

 

63.91

 

Naujienų agentūrų veikla

 

 

 

63.99

 

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacinių paslaugų veikla

M

 

 

 

 

PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA

 

73

 

 

 

Reklama ir rinkos tyrimas

 

 

73.1

 

 

Reklama

 

 

 

73.11

 

Reklamos agentūrų veikla

 

 

 

73.12

 

Atstovavimas žiniasklaidai

 

 

73.2

 

 

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

 

 

 

73.20

 

Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa

 

74

 

 

 

Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

 

 

74.1

 

 

Specializuota projektavimo veikla

 

 

 

74.10

 

Specializuota projektavimo veikla

 

 

74.2

 

 

Fotografavimo veikla

 

 

 

74.20

 

Fotografavimo veikla

P

 

 

 

 

ŠVIETIMAS

 

85

 

 

 

Švietimas

 

 

 

85.59

 

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas

R

 

 

 

 

MENINĖ, PRAMOGINĖ IR POILSIO ORGANIZAVIMO VEIKLA

 

90

 

 

 

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

 

93

 

 

 

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

 

 

 

93.19

 

Kita sportinė veikla

 

 

93.2

 

 

Pramogų ir poilsio organizavimo veikla

S

 

 

 

 

KITA APTARNAVIMO VEIKLA

 

94

 

 

 

Narystės organizacijų veikla

 

 

 

94.99

 

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla

9. Fondas gali vykdyti bet kurią kitą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintame Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytą ekonominę veiklą, jeigu tai neprieštarauja galiojantiems teisės aktams ir atitinka įstatuose deklaruojamus veiklos tikslus bei bet kokią kitą įstatymais neuždraustą neekonominę, pelno nesiekiančią veiklą.

III. Fondo dalininkai. Jų teisės ir pareigos

10. Fondo dalininkas turi teisę:

10.1. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime;

10.2. susipažinti su fondo dokumentais ir gauti visą fondo turimą informaciją apie jo veiklą;

10.3. bet kada išstoti iš fondo. Tokiu atveju dalininko įnašai ar kitaip fondo nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

10.4. kitas teisės aktuose ir Fondo įstatuose nustatytas teises.

11. Fondo dalininkas privalo:

11.1. laikytis Fondo įstatų ir vykdyti visuotinio dalininkų susirinkimo bei valdymo organų nutarimus;

11.2. sumokėti vienkartinį stojimo įnašą, nurodytą šių įstatų 18 punkte bei teikti nuolatinę organizacinę ar kitą jo uždaviniams spręsti reikalingą paramą.
IV. Dalininkų išstojimo (pašalinimo) ir dalininkų teisių suteikimo rėmėjams tvarka

12. Fondo dalininkas gali bet kuriuo momentu išstoti iš Fondo dalininkų, apie tai raštu pranešęs Fondo direktoriui;

13. Fondo dalininko, nevykdžiusio įstatuose numatytų įsipareigojimų, pašalinimo klausimą turi teisę inicijuoti Fondo direktorius ir bet kuris Fondo dalininkas, apie tai raštu pranešdamas Fondo direktoriui;

14. Fondo dalininkas, nevykdęs įstatuose numatytų įsipareigojimų, gali būti pašalintas iš Fondo dalininkų visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu, priimtu paprasta balsų dauguma;

15. Fondo dalininkų teisės gali būti suteiktos Fondo rėmėjams:

15.1. įsipareigojantiems skirti Fondui lėšų;

15.2. pripažįstantiems šiuos įstatus ir juos vykdantiems;

15.3. teikiantiems savanorišką materialinę bei kitokią paramą Fondo tikslų ir uždavinių įgyvendinimui;

15.4. pagal Labdaros ir paramos fondo įstatymą turintiems teisę būti labdaros ir paramos fondo dalininkais;

16. Dalininko teisių suteikimo rėmėjui klausimą turi teisę inicijuoti Fondo direktorius ir bet kuris Fondo dalininkas;

17. Sprendimą dėl Fondo dalininko teisių suteikimo Fondo rėmėjui priima Visuotinis dalininkų susirinkimas paprasta balsų dauguma;

18. Fondo rėmėjas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Visuotinio dalininkų susirinkimo, kuriame rėmėjui buvo suteiktos Fondo dalininko teisės, dienos privalo įnešti vienkartinį 1000,00 Lt (vieno tūkstančio litų) stojimo įnašą į Fondo sąskaitą banke ar kitoje kredito įstaigoje.


V. Fondo valdymas


19. Fondo organai yra Visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Fondo direktorius.

20.Visuotinis dalininkų susirinkimas yra aukščiausiasis Fondo organas.

21. Visuotinis dalininkų susirinkimas:

21.1. keičia Fondo įstatus;

21.2. priima sprendimus dėl dalininkų pašalinimo iš Fondo, taip pat dėl dalininko teisių suteikimo rėmėjams;

21.3. renka (skiria) ir atšaukia Fondo direktorių bei nustato atlyginimo dydį ir apmokėjimo už darbą sąlygas, jei atlygis yra mokamas;

21.4. renka (skiria) ir atšaukia Revizorių (auditorių) bei nustato atlyginimo dydį ir apmokėjimo už darbą sąlygas, jei atlygis yra mokamas;

21.5 renka (skiria) ir atšaukia Administratorių bei nustato atlyginimo dydį ir apmokėjimo už darbą sąlygas, jei atlygis yra mokamas;

21.6. tvirtina Fondo finansinę metinę atskaitomybę;

21.7. priima sprendimą dėl Fondo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

21.8. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu

21.9. visuotinis dalininkų susirinkimas sprendžia ir kitus su Fondo veikla susijusius ir jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu jie nepriskirti kitų Fondo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos;

21.10. visuotinis dalininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems fondo organams spręsti visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priklausančių klausimų, išskyrus 21.3, 21.4 ir 21.7. punktuose numatytus atvejus.

21.11. priima sprendimus dėl paramos ir labdaros projektų įgyvendinimo, kurių finansavimui iš Fondo lėšų numatoma skirti ne mažiau nei 10.000,00 Lt (dešimt tūkstančių litų) ar šios sumos ekvivalento kita valiuta;

21.12 priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

21.13 Visuotinis dalininkų susirinkimas sprendžia ir kitus su Fondo veikla susijusius ir jo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu jie nepriskirti kitų Fondo organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

22. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Fondo dalininkai. Vienas dalininkas visuotiniame dalininkų susirinkime turi vieną balsą.

23. Fondo valdymo organų ir kitų kolegialų organų nariai, jeigu jie nėra Fondo dalininkai, gali dalyvauti visuotiniame dalininkų susirinkime be balso teisės.

24. Visuotinis dalininku susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus ir ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Fondo finansinių metų pabaigos. Visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Fondo direktorius ir bet kuris Fondo dalininkas, apie tai raštu pranešdamas Fondo direktoriui. Visuotinį dalininkų susirinkimą šaukia Fondo direktorius.

25. Fondo dalininkas inicijuojantis Visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą Fondo direktoriui pateikia paraišką, kurioje turi buti nurodytos susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkes, datos ir vietos, siūlomų sprendimų projektai. Visuotinis dalininku susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tokios paraiškos gavimo dienos.

26. Apie Susirinkimo datą, vietą, laiką bei darbotvarkę Fondo direktorius privalo informuoti dalininkus raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu likus ne mažiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki Susirinkimo. Jeigu visi dalininkai raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti. Apie šaukiamą pakartotinį Visuotinį dalininkų susirinkimą dalininkai privalo buti informuojami nevėliau kaip prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų šiame punkte nustatyta tvarka iki Susirinkimo.

27. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai priimami, kai jame dalyvauja 1/2 ar daugiau Fondo dalininkų. Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 21.1., 21.6. bei 21.7. papunkčiuose nurodytus atvejus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsuojant nedalyvavusiais asmenimis). 21.1., 21.6. bei 21.7. punktuose nurodytiems visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų.

28. Jeigu Visuotiniame dalininkų susirinkime nėra kvorumo, per 15 dienų turi būti šaukiamas pakartotinis susirinkimas šių įstatų 26 punkte nustatyta tvarka, kuris turi teisę priimti neįvykusio Visuotinio dalininkų susirinkimo darbotvarkės klausimus, nepaisant jame dalyvaujančių Fondo dalininkų skaičiaus.

29. Susirinkimai turi būti protokoluojami.

30. Fondo direktorius yra vienasmenis Fondo valdymo organas, kurį 2 (dviejų) metų kadencijai renka (skiria) visuotinis dalininkų susirinkimas. Fondo direktoriaus kadencijų skaičius neribojamas.

31. Fondo direktorių renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą (jeigu su juo sudaroma darbo sutartis), tvirtina pareiginius nuostatus, skatina ir skiria nuobaudas Visuotinis dalininkų susirinkimas.

32. Su Fondo direktoriumi gali būti sudaroma darbo sutartis. Darbo sutartį su Fondo direktoriumi sudaro visuotinio dalininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.

33. Fondo direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, Fondo įstatai, Susirinkimo sprendimais bei pareiginiais nuostatais.

34. Fondo direktorius organizuoja kasdieninę Fondo veiklą, atstovauja Fondui teisme, valstybinėse bei nevalstybinėse įmonėse, įstaigose, organizacijose bei bendrovėse, nustatyta tvarka atidaro bankuose sąskaitas.

35. Fondo direktorius, be Civilinio kodekso 2.82 straipsnyje numatytų funkcijų, atlieka tokias funkcijas:

35.1. priima į darbą ir iš jo atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas;

35.2. rengia ir pateikia visuotiniam dalininkų susirinkimui fondo veiklos atskaitą;

35.3. inicijuoja ir įgyvendina paramos ir labdaros projektus, išskyrus šių įstatų 21.11. papunktyje numatytą atvejį, kai būtinas Visuotinio dalininkų susirinkimo pritarimas dėl projekto įgyvendinimo;

35.4. skirsto lėšas labdarai ir paramai;

35.5. tvirtina turtinių įnašų įvertinimą;

35.6. analizuoja fondo veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, revizijų, inventorizacijos ir kitus vertybių apskaitos duomenis;

35.7. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;

35.8. organizuoja savanoriškus darbus Vyriausybes nustatyta tvarka;

35.9. sprendžia kitus įstatymuose, kituose teisės aktuose bei Fondo įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus.

36. Fondo direktorius, nevykdęs ar netinkamai vykdęs pareigas, nurodytas šių įstatų 31 punkte, gali būti nušalintas nuo Fondo direktoriaus pareigų nepasibaigus kadencijos laikui bei renkamas (skiriamas) naujas Fondo direktorius, jei Visuotinis dalininkų susirinkimas tam pritaria 2/3 balsų dauguma, o susirinkime dalyvauja 1/2 ar daugiau fondo dalininkų.VI. Fondo pajamų šaltiniai, lėšų, pajamų bei turto naudojimo tvarka

37. Fondui nuosavybės teise gali priklausyti turtas, teisėtai įgytas įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

38. Fondo turtas yra atskirtas nuo dalininkų turto.

39. Fondo pajamų šaltiniai:

39.1. Dalininkų įnašai ir kitu būdu skiriamos lėšos;

39.2. Rėmėjų dovanos (aukos), jų skiriamos lėšos bei kitas turtas;

39.3. Turtas, atitenkantis Fondui pagal testamentą;

39.4. Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už jose saugomas lėšas;

39.5. Lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams projektams ir programoms iš analogiškų fondų;

39.6. Pajamos už parduotą ar išnuomotą Fondo turtą;

39.7. Pajamos, gautos iš Fondo renginių bei už atliktas paslaugas;

39.8. Kiti teisėti pajamų šaltiniai.

40. Dalininkų ir rėmėjų įnašus gali sudaryti pinigai, turtas (pastatai, įrengimai, transporto priemonės ir kt.) ir paslaugos.

41. Fondas pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu asmuo tokius tikslus nurodė.

42. Fondas atsisako priimti iš potencialių rėmėjų lėšas ar turtą, jeigu tuo naudodamiesi rėmėjai ar jų grupė gali daryti įtaką fondo veiklai savo ar kitų asmenų naudai.

43. Fondo rėmėjas gali nustatyti jo skirtų lėšų (turto) naudojimo sritis, bet tik Fondo įstatuose numatytai veiklai. Rėmėjo prašymu Fondas privalo teikti informaciją, reikalingą kontroliuoti, kaip Fondas vykdo rėmėjo nustatytas sąlygas.

44. Fondas turi teisę iki 20 % metinių pajamų naudoti administravimo išlaidoms ir fondo veiklai plėtoti.

45. Paramai gautas lėšas ir turtą Fondas gali naudoti tik šiuose įstatuose numatytai veiklai vykdyti.

46. Fondo lėšos kaupiamos ir saugomos bankuose ar kitose kredito įstaigose.


VII. Lėšų ir pajamų naudojimo, fondo veiklos kontrolės tvarka

47. Fondas kartą per metus privalo atlikti finansinės veiklos patikrinimus. Juos atlieka Revizorius (auditorius), kurį 2 (dviejų) metų laikotarpiui renka Visuotinis dalininkų susirinkimas. Revizoriumi (auditoriumi) gali būti fizinis arba juridinis asmuo, bet ne steigėjas ar dalininkas ir ne valdymo organo narys ar Fondo darbuotojas.

48. Revizorius (auditorius) privalo:

48.1. tikrinti fondo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės veiklos dokumentus;

48.2. dalininkų susirinkimo ir Fondo direktoriaus pavedimu atlikti fondo finansinės veiklos

patikrinimus;

48.3. artimiausiame visuotiniame dalininkų susirinkime ar Fondo direktoriaus sušauktame posėdyje pranešti apie patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

49. Fondo direktorius privalo pateikti Revizoriui (auditoriui) jo reikalaujamus buhalterinės apskaitos dokumentus.

50. Ne vėliau kaip per 4 (keturis) mėnesius nuo Fondo finansinių metų pabaigos ir ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Visuotino dalininkų susirinkimo dienos Fondo direktorius privalo parengti ir pateikti Visuotiniam dalininkų susirinkimui kiekvienų praėjusių finansinių metų fondo veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu fondas turi sudaryti jam sąlygas fondo buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.

51. Fondo veiklos ataskaitoje turi būti nurodyta:

51.1. informacija apie fondo veiklą įgyvendinant jo įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

51.2. fondo dalininkų skaičius finansinių metų pabaigoje;

51.3. fondo metinė finansinė atskaitomybė;

51.4. samdomų fondo darbuotojų skaičius finansinių metų pabaigoje.

52. Fondo veiklos ataskaita rengiama, tvirtinama ir skelbiama labdaros ir paramos Fondų įstatymo nustatyta tvarka. Fondo veiklos ataskaitoje gali būti ir kita informacija, kurią nustato Visuotinis dalininkų susirinkimas.

53. Už darbą revizoriui (auditoriui) fondas gali mokėti atlyginimą. Atlyginimo dydį arba apmokėjimo už darbą sąlygas nustato visuotinis dalininkų susirinkimas.VIII. Dokumentų pateikimo dalininkams tvarka

54. Fondo dalininkas turi teisę susipažinti su Fondo dokumentais ir gauti visą fondo turimą informaciją apie jo veiklą.

55. Dokumentai ir kita informacija Fondo dalininkams pateikiama tokia tvarka:

55.1. Fondo dalininkui paprašius žodžiu, Fondas ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo paklausimo gavimo dienos privalo dalininkui sudaryti galimybę elektroniniu paštu (siunčiant elektroninę dokumento versiją) ar Fondo buveinėje susipažinti su šiais Fondo dokumentais: Fondo įstatais, metinės finansinės atskaitomybės ataskaitomis, Fondo veiklos ataskaitomis, Fondo revizoriaus (auditoriaus) išvadomis bei audito ataskaitomis, Visuotinio dalininkų susirinkimo protokolais ar kitais dokumentais, kuriais įforminti Visuotinio dalininkų sprendimai, dalininkų sąrašai, Fondo direktoriaus sprendimai ir bet kurie kiti Fondo dokumentai.

55.2. Fondo dalininkui, kuris kreipėsi į Fondą raštu, dėl informacijos apie fondo veiklą, Fondo direktorius ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos privalo pateikti išsamų atsakymą į dalininko pateiktus klausimus bei suteikti visą kitą informaciją, susijusią su dalininko pateiktais klausimais.

56. Fondo dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

57. Už Fondo dokumentų ir kitos informacijos pateikimą dalininkams bei kitiems asmenims atsakingas Fondo direktorius.

IX. Pranešimų skelbimo tvarka

58. Fondo pranešimai, o taip pat informacija ir susiję dokumentai dėl šaukiamo Visuotinio dalininkų susirinkimo, pranešimai ir informacija apie Fondo reorganizavimą bei likvidavimą, Visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai ir dokumentai siunčiami registruotu paštu ar įteikiami pasirašytinai. Tam tikrais šiuose įstatuose numatytais atvejais pranešimai gali būti perduoti elektroniniu paštu ar faksu.

59. Fondo pranešimai, kurie turi būti viešai paskelbti, siunčiami laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų terminų, o jeigu tokie terminai nenustatyti – išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo atitinkamo nutarimo ar dokumento priėmimo.

60. Fondo pranešimai, įskaitant informaciją bei kitus dokumentus, susijusius su šaukiamu Visuotiniu dalininkų susirinkimu, siunčiami Fondo dalininkams šių įstatų 26 punkte nustatyta tvarka.

61. Už pranešimų išsiuntimą yra atsakingas Fondo direktorius.

62. Dalininkams pranešimai siunčiami tuo adresu, kuris yra paskutinis įrašytas Fondo dalininkų sąraše. Dalininkas privalo iš anksto informuoti Fondą apie adreso (buveinės) pasikeitimą. Kitiems asmenims pranešimai siunčiami paskutiniu jų nurodytu adresu.

63. Fondo pranešimai, kurie pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti paskelbti viešai, skelbiami dienraštyje „Lietuvos žinios“ arba juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.


X Fondo įstatų keitimo tvarka

64. Fondo įstatai gali būti keičiami fondo visuotiniame dalininkų susirinkime, kuriame dalyvauja 1/2 ar daugiau Fondo dalininkų ir sprendimui pritariama ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių Fondo dalininkų balsų.XI. Filialų ar atstovybių steigimo ir likvidavimo tvarka

65. Fondas gali steigti filialus ir (ar) atstovybes.

66. Filialas yra struktūrinis fondo padalinys, turintis savo buveinę ir atliekantis visas arba dalį jam priskirtų fondo funkcijų.

67. Fondo filialas nėra juridinis asmuo. Fondas atsako pagal filialo prievoles ir filialas atsako pagal fondo prievoles.

68. Fondo filialas veikia pagal Fondo patvirtintus nuostatus.

69. Atstovybė yra Fondo padalinys, turintis savo buveinę, turintis teisę atstovauti Fondo interesams ir juos ginti, sudaryti sandorius bei atlikti kitus veiksmus Fondo vardu, vykdyti eksporto ir importo operacijas, tačiau tik tarp užsienio juridinių asmenų ar kitų organizacijų, įsteigusių atstovybę, arba su ja susijusių įmonių, įstaigų ar organizacijų ir atstovybės.

70. Fondo atstovybė nėra juridinis asmuo.

71. Fondo atstovybė veikia pagal fondo patvirtintus nuostatus.

72. Fondo filialai ir atstovybės steigiami ir likviduojami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.X. Fondo reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarka

73. Fondas gali būti reorganizuojamas, pertvarkomas ir likviduojamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

74. Be kitų LR įstatymuose ir Civiliniame kodekse nustatytų pareigų, fondo likvidatorius privalo:

74.1. viešai paskelbti dienraštyje „Lietuvos žinios“ apie Fondo likvidavimą ir pateikti juridinių asmenų registrui dokumentus, patvirtinančius sprendimą likviduoti Fondą bei duomenis apie likvidatorių;

74.2. sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

74.3. perduoti likusį Fondo turtą Labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka;

74.4. sudaryti Fondo likvidavimo aktą. Likvidavimo akte aprašoma likvidavimo eiga ir patvirtinama, kad atlikti visi su likvidavimu susiję veiksmai;

74.5. perduoti dokumentus LR archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

74.6. pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui Fondo likvidavimo aktą ir kitus dokumentus, reikalingus Fondui išregistruoti.

75. Likęs Fondo turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir Fondo dalininkų reikalavimus dėl fondo turto dalies, neviršijančios dalininko įnašo į Fondą, iki Fondo išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis dalininkų susirinkimas ar teismas, priėmę sprendimą likviduoti Fondą.


Fondo įstatai priimti ir pasirašyti 2011 m. gruodžio 20 d.


Steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo                                     Birutė Kažemėkaitė